Šo­gad "Lies­mas" fo­to­kon­kurss pār­ce­ļas uz in­ter­ne­tu. Turp­māk jū­su ie­sū­tī­tās fo­to­grā­fi­jas no­do­sim vēr­tē­ša­nai por­tā­lā www.elies­ma.lv re­ģis­trē­ta­jiem lie­to­tā­jiem.

Kon­kurss ri­tēs čet­rās kār­tās (pa trīs mē­ne­šiem), un kat­ras kār­tas di­vi veik­smi­nie­ki, sa­ņems bal­vā laik­rak­sta "Lies­ma" abo­ne­men­tu nā­ka­ma­jam ce­turk­snim. Vie­nu abo­ne­men­tu sa­ņems "Ska­tī­tā­ju sim­pā­ti­jas" bal­vas au­tors, ku­ra ie­sū­tī­tai fo­to­grā­fi­jai por­tā­la lie­to­tā­ji būs at­de­vu­ši vis­vai­rāk bal­su, bet ot­ru abo­ne­men­tu sa­ņems "Re­dak­ci­jas bal­vas" ie­gu­vējs. To no­teiks re­dak­ci­jas dar­bi­nie­ku bal­so­ju­mā. Kat­ra kon­kur­sa kār­tā pun­ktus sa­ņems pir­mo des­mit vie­tu ie­gu­vē­ji gan ska­tī­tā­ju, gan re­dak­ci­jas bal­so­ju­mā (dil­sto­šā se­cī­bā - par 1. vie­tu - 10 pun­kti utt.). Kon­kurss no­slēg­sies kat­ra ce­turk­šņa pē­dē­jā mē­ne­ša 20. da­tu­mā.

Ga­da no­ga­lē ap­ko­po­sim ie­gū­tos pun­ktus un par ga­da uz­va­rē­tā­ju kļūs da­līb­nieks ar lie­lā­ko pun­ktu skai­tu. Ga­da veik­smi­nieks (viens) sa­ņems "Lies­mas" abo­ne­men­tu 2012. ga­dam. Ja di­viem vai vai­rāk da­līb­nie­kiem būs vie­nāds pun­ktu skaits, uz­va­rē­tā­ju no­teiks pēc tā, kam bi­ju­šas aug­stā­kas vie­tas ce­turk­šņa kār­tās.

Katrs da­līb­nieks var ie­sniegt ne­ie­ro­be­žo­tu skai­tu at­tē­lu, sū­tot uz e-pas­tu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ar no­rā­di "Fo­to­kon­kur­sam" vai iz­man­to­jot elek­tro­nis­ko for­mu por­tā­la sa­da­ļā "Fo­to­kon­kurss". Por­tā­lā ie­vie­to­sim ti­kai ori­ģi­nāl­fo­to­grā­fi­jas no au­to­riem, kas būs no­rā­dī­ju­ši fo­to no­sau­ku­mu un sa­vu vār­du, uz­vār­du un kon­takt­in­for­mā­ci­ju. Re­dak­ci­ja pa­tur tie­sī­bas ne­pub­li­cēt kon­kur­sa tē­mai ne­at­bil­sto­šus un slik­tas kva­li­tā­tes at­tē­lus. Lai do­tu ie­spē­ju se­kot kon­kur­sa no­ri­sei tiem "Lies­mas" la­sī­tā­jiem, kas ne­lie­to in­ter­ne­tu, kat­ru ne­dē­ļu sest­die­nas nu­mu­rā pub­li­cē­sim čet­ras in­te­re­san­tā­kās kon­kur­sa fo­to­grā­fi­jas pēc re­dak­ci­jas iz­vē­les.

Aicinām piedalīties ar fotogrāfijām, kas tapušas šajā ziemā!

Fo­to­kon­kur­sa 1. kār­ta "Ma­ni zie­mas mir­kļi" ir sā­ku­sies. Vē­lam veik­smi vi­siem da­līb­nie­kiem!