Konkursa nolikums

1. Vispārējie noteikumi
1.1. Konkursa organizētājs ir SIA "ID Computer", turpmāk - Organizētājs;
1.2. Konkursa organizēšanas mērķis ir noteikt un apbalvot labāko "IT pavasara" fotogrāfiju autorus;
1.3. Konkursa nolikums pieejams mājas lapā www.idc.lv;
1.4. Konkursā var piedalīties ikviens fotogrāfiju autors, turpmāk - Dalībnieks;
1.5. Darbi konkursam iesniedzami no 2010. gada 22. marta līdz 2010. gada 6.aprīlim;
1.6. Viens dalībnieks drīkst iesniegt konkursam ne vairāk kā desmit (10) fotogrāfijas;
1.7. Uzavarētājs tiks paziņots 2010.gada 12.aparīlī;
1.8. Novērtētākie darbi ar autoru piekrišanu tiks izstādīti "ID Computer" telpās.

2. Pieteikums dalībai konkursā
2.1. Viens Dalībnieks var iesniegt dalībai konkursā vairākus darbus;
2.2. Pieteikumi iesniedzami mājaslapā www.idc.lv;
2.3. Pieteikumā fotogrāfiju konkursam norādāms fotogrāfiju autora vārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs un iesniegtā darba īss apraksts. Papildinformācija - dalībnieka vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese un tālruņa numurs norādāma tikai Organizētāja vajadzībām balvas izsniegšanas gadījumā;
2.4. Iesniedzot fotogrāfiju dalībai konkursā, Dalībnieks apliecina, ka viņš ir šīs fotogrāfijas autors. Ja Dalībnieks iesniedz citu personu darbus vai uzdod citu personu darbus par saviem, Dalībnieks atbild par citu personu prasībām pret Organizētāju, kas pamatotas ar šo citu personu autorību uz Dalībnieka iesniegto fotogrāfiju;
2.5. Konstatējot pārkāpumus, kas minēti šā nolikuma 2.4. punktā, Organizētājs ir tiesīgi nekavējoties izdzēst Dalībnieka ievietoto informāciju.

3. Darbu vērtēšana
3.1. Darbus foto konkursā vērtēs mājaslapas www.idc.lv apmeklētāji balsojuma veidā, vērtējot darbus 5 (piecu) ballu skalā pēc kritērijiem:
1) ideja;
2) kompozīcija;
3) izpildījums;
3.2. Tiks piešķirta "ID Computer" simpātiju balva.

4. Konkursa rezultātu paziņošana
4.1. Ar konkursa uzvarētājiem organizētāji sazināsies individuāli, izmantojot viņu iesniegto kontaktinformāciju;
4.2. Uzvarētāja vārds tiks publicēts mājaslapā www.idc.lv 2010.gada 12. aprīlī.

5. Balvas konkursa uzvarētājam
5.1. Konkursa laureāti saņems "ID Computer" dāvanu karti 10, 15, 25 LVL vērtībā;
5.2. Tiks piešķirta "ID Computer" simpātiju balva - vienreizēja datortehnikas apkalpošana bez maksas.

6. Nobeiguma noteikumi
6.1. Konkursa Organizētājs neatbild par jebkuras personas jebkuriem izdevumiem, kas saistīti ar dalību konkursā;
6.2. Konkursa Dalībnieks, iesniedzot pieteikumu dalībai konkursā, piekrīt tā personas datu izmantošanai tik, cik tas nepieciešams, lai izpildītu šā nolikuma prasības;
6.3. Laimesta vērtību nevar saņemt naudas veidā;
6.4. Dalībnieki, piedaloties konkursos, apstiprina, ka ir iepazinušies un piekrīt konkursa nolikumam;
6.5. Organizētājs patur tiesības dzēst fotogrāfiju bez iepriekšēja brīdinājuma, ja tā neatbilst nolikumam;
6.6. Organizētājs nodrošina Dalībnieka iesniegto personas datu drošību un to nenonākšanu trešās personas rokās.

http://www.idc.lv/foto-konkurss