Saturs

PIELIKUMS

KONFIDENCIALITĀTES UN AUTORTIESĪBU ATRUNA

1. Konkursa dalībnieks apņemas:

1.1. Fotografēšanas vietā pildīt policijas darbinieku rīkojumus un norādījumus un neuzņemt tādus fotoattēlus, kuru uzņemšanai policijas darbinieks noteicis ierobežojumus. Dalībniekam jāņem vērā, ka policijas darbiniekam ir tiesības liegt fotografēt atsevišķas operatīvās darbības un ar operatīvajām darbībām saistītus objektus notikuma vietā.

1.2. Nepublicēt un nenodot trešajām personām fotogrāfijas, kuras neatbilst konkursa nolikuma 7.2.2. un 7.2.3 punkta, kā arī šīs Konfidencialitātes un autortiesību atrunas 1.1. punkta prasībām.

1.3. Nekādā veidā neizpaust trešajām personām informāciju, kas iegūta, piedaloties fotokonkursā, un saistīta ar policijas operatīvajām darbībām vai citu ierobežotas pieejamības informāciju notikuma vai darbības vietā, uz kuras esamību norādījis policijas darbinieks.

2. Vienošanās par autordarbu izmantošanu:

2.1. Konkursa dalībnieks piekrīt, ka viņa vārdu un uzvārdu kopā ar fotogrāfiju (autordarbu) konkursa rīkotājs bez papildu atlīdzības izmanto Valsts policijas tēla popularizēšanai.

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu iepazinies ar konkursa nolikumu un Konfidencialitātes un autortiesību atrunu, piekrītu to nosacījumiem un apņemos ievērot.


Sekot jaunumiem