Dzīves puzleFotoizstādes "Dzīves puzle. Ģimenes loma Zviedrijā un tēva loma ģimenē" atklāšana notiks LU Humanitāro zinātņu fakultātes telpās, Visvalža ielā 4a, zālē (401. telpā), 6. martā plkst. 16.00. Izstādes organizatori ir Zviedrijas vēstniecība, Zviedrijas Institūts un Latvijas Universitāte.
Pasākumā paredzēts arī antropoloģes  Dr. philos. Aivitas Putniņas īss tematisks priekšlasījums par ģimenes lomu sabiedrībā.
Ilgas būt sava bērna tuvumā, un iespēja to piepildīt. Bērni, vecāki, darba dzīve, mājas, materiālais nodrošinājums un dzimumu līdztiesība: dažādi aspekti, ko Zviedrijā mēdz dēvēt par ”dzīves puzli”. Šī izstāde ir vēstījums par tēva lomu un to, ko sabiedrība var darīt, lai reālajā dzīvē būtu vieglāk apvienot dzimumu līdztiesību, vecāku lomu un darba dzīvi.

Vecāku pabalstus Zviedrijā iedibināja 1970. gados. Šo reformu caurstrāvoja jauns, svaigs skatījums uz vīrieti un sievieti saistībā ar darbu un ģimenes dzīvi. Kopš tā laika dzimumu līdztiesība Zviedrijā allaž uzskatīta par būtisku politisku mērķi: līdztiesība kā darbavietā, tā arī mājās un saskarsmē ar bērnu.
Jau 1930. gadā visas jaunās māmiņas Zviedrijā varēja saņemt maternitātes pabalstu, neatkarīgi no sava nodarbinātības statusa. Modernā vecāku apdrošināšana un vecāku pabalsti  tika ieviesti 1974. gadā. Līdz ar to tiesības uz vecāku atvaļinājumu ieguva gan tēvi, gan mātes. Vecāku pabalstu sistēma veidojās uz darbaspēka trūkuma fona un izkristalizējās aktīvu sabiedrisko diskusiju rezultātā par dzimumu līdztiesību. Valstij bija vajadzīga sieviešu profesionalitāte, izglītība un darba pieredze. No tautsaimniecības viedokļa kļuva nepiedodami atstāt pusi iedzīvotāju ārpus darba dzīves. Pieaugošie nodokļu ieņēmumi kalpoja par svarīgu priekšnosacījumu paplašinātās labklājības sistēmas finansēšanai.
Uzlabota bērnu aprūpes kārtība valstī atviegloja vecāku iespējas dzīvot līdztiesīgi. 1971. gadā notika pāreja uz nodokļu iekasēšanu laulātiem vīriešiem un sievietēm no katra atsevišķi, kas arī veicināja attīstību.
Pieņemot ikvienu politisku lēmumu, Zviedrijas valdība raugās, lai tiktu ņemti vērā dzimumu līdztiesības aspekti. Valstī darbojas Diskriminācijas ombūda birojs - valsts pārvaldes iestāde, kuras uzdevums ir izskaust diskrimināciju un veicināt indivīda tiesību ievērošanu. Diskriminācijas ombūds uzrauga, kā dzīvē tiek ievērots Likums par vecāku atvaļinājumu, un raugās, lai darbavietās netiktu diskriminēti darbinieki, kas izmanto vecāku atvaļinājumu.
Zviedrija turpina īstenot aktīvu politiku, lai panāktu, ka tēvi vairāk izmanto vecāku pabalstu iespējas. Tas tiek darīts nolūkā stiprināt dzimumu līdztiesību, taču arī tādēļ, ka ikvienam bērnam ir tiesības uz saskarsmi ar abiem saviem vecākiem.
Šodien Zviedrijā ir visdāsnākā vecāku pabalstu kārtība pasaulē, augstākais darba tirgū nodarbinātu mazu bērnu māmiņu īpatsvars pasaulē, augsti dzimstības rādītāji un jauna tēvu paaudze, kura par pašsaprotamu uzskata izmantot bērna kopšanas atvaļinājumu.